top of page

BUBNOVÉ SUŠÁRNY BIOMASY

Tel.: + 420 734 620 779

Fax: + 420 518 322 329
E-mail:  votona@votona.cz  www.votona.cz

SPOLEČNOST GARD INVEST, a.s. SE ZABÝVÁ PRODEJEM

A SERVISEM ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ EU, RUSKÉ FEDERACE

A BĚLORUSKA

BUBNOVÉ SUŠÁRNY jsou určeny k sušení  drobného dřevěného odpadu a biomasy.

Hlavní suroviny: piliny, třísky, štěpka (do 8 mm).  

Ukazatel sušení surovin: vlhkost na vstupu 55- 60 %, vlhkost na výstupu 8-10%

Standartní sušárny na: 600 / 800 / 1000 kg/hod

Výroba na zakázku: od 1000 kg/hod

Сertifikát
BUBNOVÉ SUŠÁRNY BIOMASY

GARD INVEST

GARD INVEST
KOMPLEX
SCHÉMA A PRINCIP PROVOZU SUŠÁRNY

       SESTAVA ZAŘÍZENÍ:

 1. Blok podání surovin

 2. Kotel – tepelný generátor 500 kW

 3. Operativní mechanizovaný zásobník na palivo, přívod pomocí šnekového dopravníku

 4. Spojka

 5. Snímač teploty

 6. Sušicí tříplášťový buben

 7. Dopravní ventilátor

 8. Oddělovací cyklon

 9. Snímač vlhkosti

 10. Šnekový dopravník

 11. Cyklon – silo s  turniketem

 12. Sestava elektrického pohonu se zařízením     na kontrolu otáček

 13. Ovládací skříň

SCHÉMA A PRINCIP PROVOZU SUŠÁRNY
PRINCIP

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY:

Model komplexu:            VOTONA-400/600

Výkon:                                     0,6 tun / hod

Surovina:  piliny, třísky, štěpka (do 20 mm)

Maximální vlhkost suroviny:                60%

S potřebná pro zařízení:                 12х6 m

H potřebná pro zařízení:                    4,5 m

Elektrický příkon dopravního

ventilátoru:                                        30 kW

Elektrický příkon šnekového

dopravníku (3 ks):                             1,0 kW

Elektrický příkon pohonu bubnu:    1,5 kW

Počet přímo obsluhujících

pracovníků za směnu:                    1 osoba

Pozor! Mobilní verze webu nezobrazuje všechny informace.

Jemnozrnná surovina postupuje přes výměník kotle, přičemž částečně ztrácí vlhkost a dále postupuje na konečné vysušování do sušicího tříplášťového bubnu.

Kotel – generátor tepla je navržen s možností spalování velkého odpadu po zpracování

dřeva (odřezky desek, polena), jakož i menšího odpadu (štěpka větší frakce).

Na rozdíl od standartního schématu sušení drobného dřevního odpadu za pomoci topných plynů se v daném sušicím zařízení využívá sušení nahřátým vzduchem přes výměník kotle

a dále přes tříplášťový buben.  

V průběhu tohoto procesu nedochází ke kontaktu mezi topnými plyny a vysušovanými surovinami a z hlediska požárních předpisů a pravidel je tento proces bezpečnější.

Odvod spalin probíhá postupem, který je u kotlů standartní, tj. přes kouřovod a komín.

Do kotle – generátoru tepla postupuje palivo větší velikosti (odřezky desek, polena), ručně nebo pomocí malého dopravníku (doplňková možnost).  

Drobnější palivo (štěpka větší frakce) postupuje ze speciálního zásobníku do kotle pomocí šnekového dopravníku.

Palivo hoří v kotli – generátoru tepla a zahřívá vzduch pomocí speciálně navrženého tepelného výměníku. V tepelném výměníku při postupu surovin na sušení pomocí šnekového dopravníku ze zásobníku (blok zásobování suroviny) probíhá směšování se zahřátým vzduchem. Tak se vytváří směs, která za pomoci dopravního ventilátoru, jenž vytváří zátěž a je umístěn za sušicím tříplášťovým bubnem (v části oddělovacího cyklonu), postupuje do sušicího tříplášťového bubnu. Rychlost  přívodu suroviny do bubnu se reguluje tak, aby vlhkost suroviny na výstupu z bubnu byla srovnatelná se zadanou hodnotou vlhkosti.  

V sušicím tříplášťovém bubnu se surovina vysušuje na hodnotu vlhkosti 8-10 % a pomocí dopravního ventilátoru je z bubnu odváděna do oddělovacího cyklonu a dále, pomocí šnekového dopravníku, postupuje do cyklonového sila, kde je uskladněna před vstupem

do drtiče.

Kotel – tepelný generátor je vybaven  čidlem hladiny paliva v topeništi a automatizovaným systémem  přívodu paliva. Automatizovaný systém přívodu paliva, jakož i regulace přívodu suroviny do bubnu, zajišťuje zachování zadané hodnoty vlhkosti suroviny na výstupu ze sušicího bubnu a prakticky se tak vylučuje možnost opětovného vznícení v sušárně.

POPIS ZÁKLADNÍCH SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ
BLOK PODÁNÍ SUROVIN

Blok podání surovin se skládá z kovového zásobníku a kovového přívodního potrubí  Ф160 mm, uvnitř kterého je kovový šnekový dopravník. Šnekový dopravník slouží k posuvu suroviny.

Horní část přívodní části je vybavena elektrickým motorem s pohonem.

Přívodní blok je konstruován s ohledem na případné přemístění či přepínání v případě značně vlhké suroviny – před kotlem a sušicím bubnem, popř. za sušicím tříplášťovým bubnem v případě suroviny

o vlhkosti do 14%.

BUBNOVÉ SUŠÁRNY BIOMASY (Brožur)

DODATEČNÉ ZAŘÍZENÍ NEZAHRNUTÉ DO CENY STANDARTNÍ SESTAVY:

(zpracovává se v souladu s žádostí a projektem Objednavatele)

- kotel bez tepelného výměníku (přímé sušení topnými plyny),

- kouřovod (odvod spalin z kotle)

- komora na oddělení vytápěcích plynů (u kotle bez výměníku tepla)   

- odtah páry z oddělovacího cyklonu

- druhotný cyklon na oddělení popela a prachu

- posuvné dopravníky (šnekové, řetězové, pásové)

- sila na skladování připravené suché biomasy

- automatizované zařízení na měření vlhkosti vysušované biomasy

  s připojením k zařízení na ovládání chodu sušicího komplexu.

  (V průběhu vysoušení biomasy zařízení při níže uvedených parametrech zrychluje chod

  posuvných šnekových dopravníků a zvyšuje rychlost otáčení ventilátoru)

BUBNOVÉ SUŠÁRNY BIOMASY. Výroba se nachází v Rusku

POPIS
bottom of page